محل تبلیغات

آذربو (اشنان و چوبک)

آذربو، اشنان و چوبک

Acanthophyllum squarrosum

به یونانی آذربویه نامند. اسم فارسی چوۀ صباغان و به شیرازی چوبک اشنان نامند؛ بخور مریم نوعی از آن است، اسم عربی سطرونیون نیز نامند. بیخ گیاهی است سیاه رنگ شبیه به شلغم و بر روی آن چیزی مانند گره رسته و گیاه آن خاردار به قدر شبری و شاخ و برگش شبیه به برگ کرنب و ثمرش شبیه به غلاف نخود و در آن دو عدد یا سه عدد دانه زرد رنگی می‌باشد؛ گفته‌اند گل آن زرد است.
طبیعت آن گرم و خشک در سوم است.
این دارو با خواص عطسه‌آور و پاک‌کنندگی و باز کنندگی در موارد سقط جنین و سنگ‌های کلیه و مثانه بکار فته و مدر (بول و حیض) و حل‌کنندگی می باشد

مواد مترشحه اضافی را جذب نموده و موادی که در مفاصل در شرف رسوب هستند دفع می نماید.دردهای حاصل از گزیدگی حشرات را مسکن است

هشدار:مقدار مصرف آن بصورت شربت یک مثقال و بیش از آن کشنده است


منبع
مخزن الادویه، تألیف مرحوم سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی
کلید واژگان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر