محل تبلیغات

داروخانه پیک شفا

عسل

به فارسی انگبین و شهد نامند و مشهور به شهد است؛ معروف و مراد از آن عسل نحل(زنبور عسل) است بهترین آن سرخ رنگ شفاف و خوش‌بوی غلیظ و خوش طعم صادق‌الحلاوت آن است که در آن مطلق موم نباشد و چون با انگشت بردارند تار بندد و این از برای مداوا بهتر است.
تازۀ آن در دوم گرم و در اول خشک و اندک مانده آن در آخر دوم گرم و خشک و بعضی انواع حار آن و هم چنین کهنه آن در اول سوم گرم و در دوم خشک و عسل خام گرمی و حدت و جلای آن زیاده و به دوائیت اقرب و عسل مطبوخ کف گرفته حرارت و حدت و جلای آن کم‌تر و به غذائیت اقرب و در قوام آوردن آن شرط که آب داخل کنند و با آتش ملایم جوش دهند تا به قوام آید و احتیاط کنند که نسوزد زیرا که اگر آب داخل نکنند کف آن را نمی‌توان گرفت و اگر آتش زیاده کنند می‌سوزد و تلخ می‌گردد
|◄ 1 ►|