محل تبلیغات

کنگر زد

دسته بندی

کنگر زد         

Artichoke GUM

کنگری و تراب‌القئ نیز نامند؛ صمغ حرشف است که به فارسی کنگر نامند.
طبیعت آن در دوم گرم و در اول خشک شیخ‌الرئیس در سوم گرم و خشک گفته

خواص آن استفراغ آور خلطهای بلغمی و صفراوی به آسانی است و چون با آب و سکنجبین و یا عسل بیاشامند بلغم اضافی بطور کامل خارج شده و ضماد آن اورام را تحلیل می برد

افعال و خواص (متن اصلی مخزن الادویه): مقی بلغم و صفرا به آسانی چون با آب گرم و سکنجبین بیاشامند و یا با عسل و ضماد آن محلل اورام است.

منبع
مخزن الادویه، تألیف مرحوم سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی
کلید واژگان
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر