محل تبلیغات

جاوشیر

دسته بندی


جاوشیر،
جواشیر

Opopanax chironium

به فارسی جواشیر و کوشیر و به شیرازی جاحوشی نامند؛ صمغی است بدبو ظاهر آن سرخ تیره و باطن آن سفید.  
طبیعت آن گرم و خشک در سوم و بعضی خشک در دوم گفته‌اند
خواص آن: در رفع دردهای رحم سرد و آماس های زیاد و نفخ مؤثر و قولنج های مختلف را برطرف و اسهال را بند می آورد. نقرس و سیاتیک و نفخ های معده و امعاء را از بین برده و اعصاب را پاک نموده و کبد و طحال و سینه را پاک کنندۀ مفید و مؤثری است. مدر بول و حیض و خارج کننده جنین از رحم است. نفخ و دردهای زایمان و تنگی مجاری ادرار و درد مفاصل و شکنندگی سنگ های رسوبی و در پاک کردن رحم نافع است. ترکیب آن با سرکه برای پاک نمودن طحال به کار می رود. مضر معده و مصلح آن حماما می باشد

 

افعال و خواص دیگر آن: محلل ریاح[1] و مفتح سدد و مقوی اعصاب ضعیفه و مضعف اعصاب صحیحه قویه و ملین سخت شدن و جلادهنده لزوجات و اوساخ[2] و با قوت تریاقیه و جهت امراض بارده بلغمیه خصوصاً عصبانیه و دماغیه مانند صداع و فالج و لقوه[3] و صرع و ام الصبیان[4] و رعشه حادث از کثرت جماع و نزلات و کوفتگی و تعقد[5] عضله و درد مفاصل و دردی که از صدمات به هم رسیده باشد و بستن شکستن استخوان و درد پهلو و نزف الدم[6] و سرفه بلغمی نافع که نیم درهم آن در آب مرزنجوش بیاشامند و بر آن مواضع نیز ضماد نمایند.


[1] بادها
[2] چرکها
[3] بیماری کجی دهان و روی که علت آن این است که عضله ها روی افتد و چشم و ابرو و پوست و پیشانی و لبها کوژ گردد.
[4] بادی که عارض کودک شود و موجب غشی می گردد.
[5] بسته شدن
[6] روانی خون از بدن
منبع
مخزن الادویه، تألیف مرحوم سید محمد حسین عقیلی علوی خراسانی شیرازی
آلبوم تصاویر
نظــــرات
نام

ایمیل   (نمایش داده نخواهد شد)
نظر

محمدی - چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ - ساعت ۰۷:۴۸

برای لکنت زبان هم بسیار مفیده