محل تبلیغات

دانشنــامه پیک شفا

فصد

فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه به طریق تفرق اتصال(جدا شدن) عروق در اثر نیشتر(تیغ) خارج میگردند
|◄ 1 ►|